Biblia – wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.

Bóg Trójjedyny – wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bóg – wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.

Syn Boży – wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, w Jego powtórne przyjście.

Duch Święty – wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską. Został dany Kościołowi jako Orędownik, mieszka w Kościele i w każdym jego członku i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje dary duchowe według swojej woli.

Czasy ostateczne i wieczność – wierzymy w zmartwychwstanie ciała, pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.

Chrzest wiary – wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

Wieczerza Pańska – wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Jedność kościoła – wszyscy odrodzeni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma Ducha Świętego i powinien dążyć do życia w Jego pełni.

Zasady życia – każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa, żyją zgodnie z przykazaniem: miłości Boga i bliźniego, oraz trwają w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.